Vilkuva/animeeritud reklaamiga valgussaaste Tallinnas/Tartus

strobo.gif

Kui Eestis veel on inimesi keda linnatänavatel kiirelt leviv digivisuaalne saaste häirib, andke teada eposti aadressil: svjatoslav@svjatoslav.eu

Palun ideid kuidas saaks Tallinn/Tartu seaduslikult tagasi puhtaks.

Ma kirjutasin allolevatele asutustele ja sain vastuste pealt kokku järgneva info.

Tartu kesklinn on tänaseks nagu ka Tallinn, animeeritud reklaamidega rüvetatud.

1 Sain vastuste pealt kokku alloleva info

 • Reklaamidega tegeleb Tallinna Ettevõtlusameti kohalike maksude osakond.
 • Eesti Vabariigi Valitsuse poolt on vastuvõetud Reklaamiseadus. Lisaks on reklaami kohta Tallinna Linnavolikogu poolt vastu võetud määrus.
 • Mustamäe Linnaosa Valitsus kontrollib teabekandja paigaldamise taotluse vastavust reklaamiseaduse ja eespool nimetatud korra nõuetele. Kui korra § 8 ja 15 nimetatud asutused on taotluse kooskõlastanud, et ole linnaosa valitsusel õiguslikku alust keelduda.
 • Teatame, et Põhja-Tallinna haldusterritooriumile ei ole LED– ekraaniga (vahelduva teabega) välireklaame paigaldatud.

1.1 Tallinna linna volikogu määrus

https://www.riigiteataja.ee/akt/411102019025

 • Välireklaami paigaldamist Tallinna linnas reguleerib Tallinna Linnavolikogu 19.04.2018 määrus nr 9 kehtestatud „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“.
 • Kesklinn annab linnamaad kasutusse vastavalt Tallinna Volikogu määrusele „Välireklaami ja teabe paigaldamise kord“ Maa antakse kasutusse läbi konkursi, ehk siis enampakkumise. Lisaks oleme sätestanud tingimused:
  • teabekandja peab vastama välisvalgustuse standardi EVS-EN 12464-2:2014 nõuetele;
  • LED valgusti(d) ja/või valgusallika(d) peavad vastama fotobioloogilise ohutuse standardile EVS-EN 62471. Aktsepteeritavad standardi klassid on RG0 (exempt group) ja RG1 (risk group 1);
  • välisvalgustuslahendus ei tohi häirida valgusreostusega, lubatud välisvalgustuslahenduse maksimaalne valgusvärvsus on kuni 3000K;

1.2 Puuduvad kaebused

 • Mustamäe linnaosas on valgusreklaamid paigaldatud viisil, et nad ei häiriks liiklust ega inimeste öörahu. Linnaosa valitsusele ei ole laekunud elanike kaebusi valgusreklaamide osas. Tallinna linna võrdlemine valgusreklaami hulga suhtes Tokio või mõne teise metropoliga ei ole kohane.
 • Linnaosa elanikud ei ole esitanud Põhja-Tallinna Valitsusele kaebusi välireklaamist lähtuva valgusreostuse kohta. Reklaamiettevõtjad, linnaosas paiknevate kaupluste, kaubanduskeskuste, toitlustusäride ning muude ettevõtete juhid lähtuvad piirkonna elanike huvidest, linna ametite esitatud tingimustest, ning arvestavad välireklaami tehnilise lahenduse planeerimisel ümbritseva hoonestuse sihtotstarbe ja kaugustega.

1.3 Korrakaitseseadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019095

 • 4. peatükk Avalikus kohas käitumise nõuded
  • 1. jagu Avalikus kohas käitumise üldnõuded
   • § 56. Ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise ning saastamise keeld
    • (1) Avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.
    • (2) Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte.
   • § 57. Käitumise häirivuse hindamine
    • Käesoleva seaduse §-des 55 ja 56 sätestatud käitumise häirivuse hindamisel lähtutakse keskmisest objektiivsest isikust ja eesmärgist, milleks avalikku kohta tavapäraselt kasutatakse ning selle piirkonna tavadest.
    • § 57(1). Avalikus kohas käitumise üldnõuete üle riikliku järelevalve teostamine
     • Avalikus kohas käitumise üldnõuete järgimise üle teostavad riiklikku järelevalvet:
      • 1) politsei;
      • 2) valla- või linnavalitsus.
    • § 57(2). Riikliku järelevalve erimeetmed
     • (1) Korrakaitseorgan võib käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud avalikus kohas käitumise üldnõuete üle riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada käesoleva seaduse §-des 30, 31, 32, 34, 44, 49, 50, 51 ja 52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid käesolevas seaduses sätestatud alusel ja korras.
     • (2) Politsei- ja Piirivalveamet võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erimeetmetele kohaldada riikliku järelevalve teostamiseks ka käesoleva seaduse §-des 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ja 48 sätestatud erimeetmeid käesolevas seaduses sätestatud alusel ja korras.